Half gyp. Er, Jeremy thinks something's funny.

Half gyp.  Er, Jeremy thinks something's funny.